Zaległości KFP 2015 r.

Wzywa się sędziów, którzy nie uregulowali składki KFP za 2015 r. do opłacenia jej do 20 września 2015 r. Po tym terminie zgodnie z Regulaminem KFP sędziowie zostaną skreśleni.