Kursy Trenerskie - ważne informacje

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że ruszyły  zapisy na kursy trenerskie UEFA A, UEFA B i A zintegrowany (UEFA A Wyr.), UEFA B, UEFA B wyrównawczy, UEFA C, UEFA D.

Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

Uchwała nr V75 z dnia 25 05 2017r – Organizacja kursów trenerskich (2)

Poniżej harmonogram kursów

Harmon-kursy-07.2017 A, B i A, B, B wyr., C,D

Egzaminy wstępne na kursy:

– UEFA B wyr. w Siechnicy

– UEFA B wyr. w Strzegomiu

– UEFA B w Strzegomiu

odbędą się w dniu 31.07.2017 r. o godz. 16.00 zbiórka w holu na parterze w Gimnazjum przy ul. Świerczewskiego 40 w Siechnicach

* egzamin będzie się składał z 3 części:

– testu pisemnego (zagadnienia z książek: Narodowego Modelu Gry, Program AMO, Unifikacja, Piłka Nożna Jutra / Będą również pytania z działu „Zdolności Motoryczne”.)

– egzamin praktyczny – gra 11×11

– rozmowa kwalifikacyjna.

Egzaminy wstępne na kursy:

– Uefa A wyr. w Żarowie (rozpoczęcie kursu od 16.09.2017 r. – zakończenie 31.05.2018)

– Uefa A w Żarowie (rozpoczęcie kursu od 17.09.2017 r. – zakończenie 26.06.2018) odbędą się w dniu 04.09.2017 r. o godz. 16.00 zbiórka w holu na parterze w Gimnazjum przy ul. Świerczewskiego 40 w Siechnicach

* egzamin będzie się składał z 3 części:

– testu pisemnego (zagadnienia z książek: Narodowego Modelu Gry, Program AMO, Unifikacja, Piłka Nożna Jutra / Będą również pytania z działu „Zdolności Motoryczne”.)

– egzamin praktyczny – gra 11×11

– rozmowa kwalifikacyjna.

Kurs pierwszej pomocy

Przed każdym kursem (tj. dzień wcześniej przed pierwszym zjazdem) będzie organizowane szkolenie z pierwszej pomocy (za dodatkową opłatą

– ok. 100-150 zł) dla osób, nieposiadających certyfikatu ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • 4

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
 2. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,
 3. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 4. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 7. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 8. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 9. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 10. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia, d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 11. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 12. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

KURS GASSROOTS D

 Rozpoczęcie kursu 12.sierpnia 2017 w Siechnicach oraz w Jeleniej Górze.

Czas trwania kursu 32 godziny w formie 2 sesji sob.-niedz. w terminach 12,13 oraz 26,27 sierpnia 2017

Zapisy do 23.07.2017

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników).

Koszt kursu 250zł.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots D:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots D może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie opłaty za kurs każdy kandydat-uczestnik kursu otrzyma za pośrednictwem pzpn24

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów Grassroots D, otrzymają bezpłatnie roczną licencję Grassroots D, która uprawnia do prowadzenia drużyn seniorów B, C klasa.

 UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl

KURS GASSROOTS C

 Rozpoczęcie kursu 5 sierpnia 2017 w Siechnicach oraz Chojnowie, 19 sierpnia 2017 w Jeleniej Górze oraz Strzegomiu

Czas trwania kursu 82 godziny, Harmon-kursy-07.2017 A, B i A, B, B wyr., C,D

Zapisy do 16.07.2017

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników).

Koszt kursu 800 zł.

   Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C:

Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w  par. 4 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA

UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  

Informacje w sprawie opłaty za kurs każdy kandydat-uczestnik kursu otrzyma za pośrednictwem pzpn24

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA C, otrzymają bezpłatnie roczną licencję UEFA C, która uprawnia do prowadzenia drużyn dziecięcych do juniora D1 w rozgrywkach PZPN oraz seniorów A, B, C klasa.

KURS UEFA  B

Rozpoczęcie kursu 11 sierpnia 2017 w Strzegomiu

Czas trwania kursu 160 godzin, Harmon-kursy-07.2017 A, B i A, B, B wyr., C,D

Zapisy do 09.07.2016

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników).

Koszt kursu 2 000 zł.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,

1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma  możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i 

1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  

 Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA B, otrzymają bezpłatnie trzyletnią licencję UEFA B, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych z wyjątkiem ligi juniorów CLJ oraz seniorów do V ligi włącznie.

 Informacje w sprawie opłaty za kurs każdy kandydat-uczestnik kursu otrzyma za pośrednictwem pzpn24

KURS UEFA B wyrównawczy

 Rozpoczęcie kursu 4 sierpnia 2017 w Siechnicach  oraz 3 września w Strzegomiu

Czas trwania kursu 76 godziny, Harmon-kursy-07.2017 A, B i A, B, B wyr., C,D

Zapisy do 9.07.2017 w Siechnicach oraz 16.07.2017 w Strzegomiu

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników).

Koszt kursu 1450 zł.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie  obowiązującymi – do 23 sierpnia 2013 roku,

1.2 W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, 1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  

 Informacje w sprawie opłaty za kurs każdy kandydat-uczestnik kursu otrzyma za pośrednictwem pzpn24

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA B, otrzymają bezpłatnie trzyletnią licencję UEFA B, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych z wyjątkiem ligi juniorów CLJ oraz seniorów  do V ligi włącznie.

KURS UEFA B i A zintegrowany (UEFA A wyr.)

 Rozpoczęcie kursu 16 września 2017 w Żarowie

Czas trwania kursu 240 godzin, Harmon-kursy-07.2017 A, B i A, B, B wyr., C,D

Zapisy do 31.07.2017

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (32 uczestników).

Koszt kursu 4000 zł

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1  posiada dyplom Trenera klasy M, lub klasy I-szej, lub klasy II-giej,

1.2 w przypadku trenerów posiadających  dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy         II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA B i A ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

 UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  

 Informacje w sprawie opłaty za kurs każdy kandydat-uczestnik kursu otrzyma za pośrednictwem pzpn24

 Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA A, otrzymają bezpłatnie trzyletnią licencję UEFA A, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych oraz seniorów  do III ligi włącznie.

KURS  A

 Rozpoczęcie kursu 17 września 2017 w Żarowie

Czas trwania kursu 260 godzin, Harmon-kursy-07.2017 A, B i A, B, B wyr., C,D

Zapisy do 31.07.2017

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona (24 uczestników).

Koszt kursu 3500 zł

  Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A

1.Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A  może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,  

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA A,

1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.           

2.W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet        

 UWAGA! Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożenia pełnej dokumentacji na PZPN24 dostępnej pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  

 Informacje w sprawie opłaty za kurs każdy kandydat-uczestnik kursu otrzyma za pośrednictwem pzpn24

Osoby, które pozytywnie ukończą kurs na podstawie otrzymanych dyplomów UEFA A, otrzymają bezpłatnie trzyletnią licencję UEFA A, która uprawnia do prowadzenia zespołów w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych oraz seniorów do III ligi włącznie.

Dodatkowych informacji udziela:

Maciej Bielski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 662196232